Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Aylık Arşivler 14 Aralık 2020

Kısmi Dava-Belirsiz Alacak Davası Yargıtay Kararı

"Davacı vekili dava dilekçesinde davanın türünü belirtmeksizin fazlaya ilişkin haklarını saklı tuttuğunu belirtmiştir. Dava kısmi dava olarak açılmış olup sonradan davanın türünün değiştirilmesi mümkün olmadığından davacının sonra sunduğu dilekçe ile davasının belirsiz alacak davası olduğunu bel...

Devamını Okus

İcra Mahkemesi’nin Verdiği Kararlar Şekli Hukuka İlişkin Olup Verildikleri Anda Sonuç Doğururlar, Kesinleşmelerine Gerek Yoktur.

"İcra mahkemesince verilen tedbir kararı, HMK'nun 397/2. maddesi kapsamında olmayıp, İcra ve İflas Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiş takip hukukuna özgü bir karardır. İcra mahkemesinin verdiği kararlar şekli hukuka ilişkin olup verildikleri anda sonuç doğururlar, kesinleşmelerine gerek yoktur. ...

Devamını Okus

Anayasa Mahkemesi’nin İdari Para Cezasına İtiraz Üzerine Verilen Mahkeme Kararlarının Kesin Olduğunu Belirten Kuralın İptali

İdari Para Cezasına İtiraz Üzerine Verilen Mahkeme Kararlarının Kesin Olduğunu Belirten Kuralın İptali

İtiraz Konusu Kural

İtiraz konu...

Devamını Okus

İSKİ’ye ait logardan yağmur ve atık suların geri tepmesi nedeniyle konutun hasarlanması durumunda; İSKİ’nin, binayı inşa eden ya da bina maliki sorumluluğu..

İSKİ'ye ait logardan yağmur ve atık suların geri tepmesi nedeniyle konutun hasarlanması durumunda; İSKİ'nin , binayı inşa eden ya da bina maliki sorumluluğu.. YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2018/5443 E. , 2020/4339 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davas...

Devamını Okus

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun Mernis Adres Kararı

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (YİBBGK) 20.11.20020 tarihli kararında, muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bu adresten farklı olması halinde adrese kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine...

Devamını Okus

İşe İade Davası Derdest İken İşçilik Alacak ve Tazminatları İçin de Dava Açılması Usulden Red Sebebidir.

"İşe iade davası derdest iken işçilik alacak ve tazminatları için de dava açılmışsa... işe iade davası derdest iken iş akdi askıda olup henüz fesih gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla feshin askıda olduğu bu dönem içerisinde feshe bağlı haklar dava ve talep konusu edilemez. Açılan bu davada feshe bağ...

Devamını Okus

ÖDENMİŞ BORÇLARIN YAPILANDIRMA KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU VE ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNU

ÖDENMİŞ BORÇLARIN YAPILANDIRMA KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU VE ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNU Kişiler tarhiyat veya ödeme emirlerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava yolunu seçerken aynı zamanda ileride olası davanın reddi gibi bir durumda daha fazla gecikme faizi veya gecikme zammı ödememe adına ...

Devamını Okus

Anayasa Mahkemesi, Özel Okullara Ait Taşınır ve Taşınmaz Malların Ancak Eğitim ve Öğretim Yılı Sonunda Haczedilebileceğine İlişkin İcra İflas Kanunu’na Eklenen 362/a Maddesi Hükmünü İPTAL ETTİ.

Anayasa Mahkemesi, Özel Okullara Ait Taşınır ve Taşınmaz Malların Ancak Eğitim ve Öğretim Yılı Sonunda Haczedilebileceğine İlişkin İcra İflas Kanunu'na Eklenen 362/a Maddesi Hükmünü İPTAL ETTİ. İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı aşağıdadır. Devamını Okus

MECELLE’nin Külli Kaideleri

MECELLE'nin Külli Kaideleri - (Dikey) Notlar, Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM’ın “MECELLE’nin Külli Kâideleri” kitabından istifade edilerek İsmail ÇİÇEK tarafından hazırlanmıştır....

Devamını Okus

İcra Takibinde Haczin Yenilenmesi

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 2020/352 E. 2020/7338 K. "İİK.da haczin yenilenmesi diye bir müessese mevcut olmayıp, aynı takip dosyasından olsa da konulan her haciz yeni bir hacizdir. Buna göre aynı taşınmaz üzerine birden fazla haciz konulmasını engelleyen bir yasa hükmü de yoktur. Taşınmazın üz...

Devamını Okus