İçeriğe geç

İşe İade Davası Derdest İken İşçilik Alacak ve Tazminatları İçin de Dava Açılması Usulden Red Sebebidir.

“İşe iade davası derdest iken işçilik alacak ve tazminatları için de dava açılmışsa… işe iade davası derdest iken iş akdi askıda olup henüz fesih gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla feshin askıda olduğu bu dönem içerisinde feshe bağlı haklar dava ve talep konusu edilemez. Açılan bu davada feshe bağlı haklar olan kıdem, ihbar ve yıllık izin taleplerine ilişkin davanın erken açılması nedeniyle usulden reddi gerekir..”

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2016/11969 E. , 2020/816 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin, 15/06/2009 tarihinden itibaren davalı işveren nezdinde … fabrikasında ağır tonajlı araçların test şoförlüğü görevinde çalışmaya başladığını ve iş akdinin hiçbir sebep gösterilmeksizin 16/06/2014 tarihinde feshedildiğini, en son aylık net 920 TL ücret aldığını, 2014 yılı Mart ayına kadar 06.00-18.00 arası 1 saatlik öğlen yemek molası ile haftanın 7 günü çalıştığını, 2014 yılı Mart ayı sonrasında ise 08.00-20.00 arası öğlen 1 saatlik yemek molası ile haftanın 7 günü iş akdi feshedilinceye kadar çalıştığını, işe girdiği tarihten 2014 yılı Mart ayına kadar bir ayda iki Cuma günü 24 saat çalıştığını, dini bayram- ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalıştığını, haftalık iznini kullanmadığını, fazla çalışmaları karşılığı çok cüzzi bir ödeme yapıldığını iddia ederek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 16/06/2009 tarihinden itibaren müvekkil işveren nezdinde şoför olarak çalışmakta iken almakta olduğu ücretin eksik olduğunu, hafta tatili ve fazla mesai ücretlerinin eksik yansıtıldığını ileri sürerek 13/06/2014 tarihinde Ürün Geliştirme Ünitesine ait test hizmetini yapmakta olan araçları sabah 08.00 den 11.30’a kadar işverenliğe haber vermeksizin kontak kapattığının tespit edildiğini, bu durumun müvekkilini maddi- manevi zarara uğrattığını, davacıdan savunmasının istendiğini ancak davacının savunma vermekten imtina ettiğini, davacının diğer çalışanları da aynı şekilde kışkırttığını, davacının bu davranışları sonucu iş akdinin haklı nedenlerle sonlandırıldığını, kıdem- ihbar tazminatının ödendiğini, davacının talep ettiği alacak kalemleri yönünden ücretine yansıtılmayan bir alacağı olmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve alınan bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Mahkemece fark kıdem tazminatı, fark ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağının kabulüne, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacağı taleplerinin reddine karar verilmiştir.
Davacının, 26.06.2014 tarihinde iş bu davayı açarak kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücret alacağı, hafta sonu çalışma alacağına ilişkin alacak taleplerinde bulunduğu, ancak bu dava ile birlikte aynı gün 26.06.2014 tarihinde işe iade davasıda açtığı anlaşılmaktadır.
Dairemiz uygulamasına göre işe iade davası derdest iken iş akdi askıda olup henüz fesih gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla feshin askıda olduğu bu dönem içerisinde feshe bağlı haklar dava ve talep konusu edilemez. Açıklandığı üzere 26.06.2014 tarihinde açılan bu davada feshe bağlı haklar olan kıdem,ihbar ve yıllık izin taleplerine ilişkin davanın erken açılması nedeniyle usulden reddi gerekirken bu alacaklar açısından yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F)SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 21/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

WhatsApp chat
Telefon