İçeriğe geç

KAÇAKÇILIK SUÇU – EŞYANIN MÜSADERESİ SIRASINDA UYGULAMA MADDESİ OLAN KANUNUN İLGİLİ MADDESİNİN GÖSTERİLMESİ SURETİYLE DİĞER KANUNUN İLGİLİ MADDESİNE MUHALEFET EDİLDİĞİ – KARARIN BOZULMASI

T.C YARGITAY
7.Ceza Dairesi
Esas: 2021/ 8684
Karar: 2021 / 17235
Karar Tarihi: 14.12.2021
KAÇAKÇILIK SUÇU – EŞYANIN MÜSADERESİ SIRASINDA UYGULAMA MADDESİ OLAN KANUNUN İLGİLİ MADDESİNİN GÖSTERİLMESİ SURETİYLE DİĞER KANUNUN İLGİLİ MADDESİNE MUHALEFET EDİLDİĞİ – KARARIN BOZULMASI
ÖZET: Dava konusu eşyanın müsaderesi sırasında uygulama maddesi olan TCK’nun ilgili madde ve fıkrası yerine TCK’nun ilgili maddesinin gösterilmesi suretiyle CMUK’nun ilgili maddesine muhalefet edilmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık …’un temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın ilgili maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun ilgili maddesi uyarınca bozulmasına karar verilmiştir.

(5320 S. K. m. 8) (1412 S. K. m. 321) (5607 S. K. m. 3, 5, Geç. m. 12) (5237 S. K. m. 7, 53, 54, 62) (5271 S. K. m. 232) (ANY. MAH. 08.10.2015 T.2014/140 E. 2015/85 K.)

 

Dava: Yerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

 

Karar: I)Sanık … hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

 

İhbar üzerine sanıkların ikametinde yapılan aramada 632 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği olayda, sanık …’nın savunmalarında, suça konu kaçak sigaraların diğer sanık olan kocası tarafından alındığını belirtmesi, sanık …’un gerçekleşen olayda kadının aile birliği içerisindeki konumu, bilinen hayat tecrübelerine göre eşine itiraz etme imkanının olamayacağı gözetilerek kocası olan diğer sanığın eylemine iştirak eden sıfatıyla katıldığına ilişkin her türlü şüpheden uzak kesin yeterli delil bulunmadığı anlaşıldığından atılı suçtan beraati yerine, yazılı şekilde hüküm tesisi,

 

Yasaya aykırı, sanık … temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

 

II)Sanık … hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz talebinin incelenmesinde ise;

 

1-Suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliğine göre sanığın eyleminin 11/04/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6455 sayılı Yasa ile değişik 5607 sayılı Yasanın 3/18. maddesi kapsamında kaldığı, ancak suç tarihinden sonra ise 28/06/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Yasa ile değişik 5607 sayılı Yasanın 3/18-son cümle delaletiyle anılan Yasanın 3/5, 3/10. madde ve fıkraları kapsamında bulunduğu;

 

Hükümden sonra 15.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Yasanın 61. maddesi ile 5607 sayılı Yasanın 3/22. maddesine eklenen “Eşyanın değerinin hafif olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, pek hafif olması halinde ise üçte birine kadar indirilir.” şeklindeki düzenlemenin sanık lehine hükümler içermesi, yine 7242 sayılı Yasanın 62. maddesi ile değiştirilen 5607 sayılı Yasanın 5/2. maddesine eklenen fıkra uyarınca kovuşturma aşamasında etkin pişmanlık uygulamasının olanaklı hale geldiği anlaşılmakla,

 

Suç tarihinde yürürlükte olan 6455 sayılı Yasa ile değişik 5607 sayılı Yasa ile 6545 ve 7242 sayılı Yasalar ile değiştirilen 5607 sayılı Yasanın 3/18. maddesinin yollamasıyla 3/5, 3/10, 3/22, 5/2. maddelerinin somut olaya uygulanarak belirlenen sonuç cezalar karşılaştırılmak suretiyle sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri ile 5237 sayılı TCK’nun 7. maddesi ve 7242 sayılı Yasanın 63. maddesi ile 5607 sayılı Yasaya eklenen geçici 12. maddenin 2. fıkrası gözetilerek sonucuna göre uygulama yapma görevinin de yerel mahkemeye ait bulunması zorunluluğu,

 

2- 24.11.2015 tarihli 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli ve 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

 

Kabule göre de,

 

1-Sanık hakkında takdiri indirim uygulama maddesinin 5237 sayılı TCK’nun 62/1. maddesi ile ilgili fıkrasının gösterilmemesi suretiyle CMK’nun 232/6. maddesine aykırı davranılması,

 

2-Dava konusu eşyanın müsaderesi sırasında uygulama maddesi olan TCK’nun 54/4. madde ve fıkrası yerine TCK’nun 54/1. maddesinin gösterilmesi suretiyle CMUK’nun 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,

 

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanık …’un temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. (¤¤)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat
Telefon