İçeriğe geç

Konkordato Talebi – Mühlet Verilmesi

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2019/1670 KARAR NO: 2020/22

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/2330 KARAR NO:2020/9985

İİK’nın 287. maddesi gereğince konkordato talebi üzerine İİK’nın 286.maddesindeki belgelerin eksiksiz mevcut olması halinde mahkemece derhal 3 ay süre ile geçici mühlet verileceği, İİK’nın 288. maddesine göre ise, geçici mühletin, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağı, bu bağlamda kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçlarını düzenleyen İİK’nın 294/1. maddesi uyarınca mühlet içinde borçlu aleyhine 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Hakkındaki Kanuna göre yapılanlar da dahil olmak üzere, hiç bir takip yapılamayacağı ve evvelce başlamış olan takiplerin duracağı, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmayacağı, zamanaşımı ve hak düşüren sürelerin işlemeyeceği düzenlenmiştir. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/767 Esas sayılı dosyasında 31/08/2018 tarihli tensip ara kararıyla borçlu davacı şirket hakkında 31/08/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildiği, İCRA TAKİBİNİN İSE BU TARİHTEN SONRA 24/10/2018 TARİHİNDE BAŞLATILDIĞI ANLAŞILMAKLA, açıklanan hükümler uyarınca davacı borçlu yönünden takibin iptaline karar verilmesinde herhangi bir isabetsizlik görülmemiştir. Dava konusu takip dosyasında borçlu davacının takip talebinde borçlu olarak gösterilmesi nedeniyle, ÖDEME EMRİ TEBLİĞE ÇIKARILMAMIŞ ve hakkında herhangi bir icra takip işlemi yapılmamış olsa bile, takibin iptalini istemekte hukuki yararı bulunmaktadır.

WhatsApp chat
Telefon