İçeriğe geç

Aldatma Delili Olarak Sunulan CD’yi ‘hukuka aykırı delil’ Sayılmaktadır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında aldatmanın delili olarak sunulan kamera kaydı içeren CD’yi “Hukuka aykırı delil” kabul etti. Aynı mahkeme daha önce aksi yönde bir görüş belirtmişti.

Boşanma davalarında zaman zaman sadakatsizliğin delili olarak sunulan kayıt, fotoğraf, yazışma benzeri belgelere dair kararlar tartışmalara neden olabiliyor.

Daha önce Yargıtay tarafından verilen bir kararda evli çiftler arasında gizliliğin olamayacağı iddia edilerek, bu nedenle diğer kişiden habersiz elde edilen ve sadakatsiz olduğunu ispatlayan delillerin kabul edilmesi hukukçular arasında tartışma konusu olmuştu.

Ancak bu sefer Yargıtay’dan aksi yönde bir karar çıktı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2020/2359 esas, 2020/3302 karar nolu kararında bir boşanma davasında kadın tarafından ayrıldığı eşine karşı sunulan kamera kaydı içeren CD’yi “erkeğin özel hayatını ihlal yoluyla elde edilmiş hukuka aykırı delil” olarak nitelendirdi.

Mahkeme kararında CD’nin “Özel hayatının gizliliği” ihlal edilmek suretiyle “hukuka aykırı yolla” elde edildiği anlaşıldığı belirtilerek, “Hukuka aykırı delil hükme esas alınamaz” denildi.

Yargıtay  2. Hukuk Dairesi’nin yakın bir tarihte tam aksi bir yönde görüş belirtmişti.

Ailenin korunması ve aile içerisinde gizliliğin olmayacağı bahsi ile hukuka aykırı yolla edinilen deliller boşanma davalarında hükme esas olabiliyordu. Ancak bu içtihat çok eleştirildi. Zira taraflar evli bile olsalar kişilerin özel hayatlarının ve kişilik haklarının korunması gerekiyor. Bu hak, bizatihi Anayasa tarafından bireylere verilen bir hak. Dolayısıyla bu hakkın ‘evlilik kurumu’ gerekçe gösterilerek ihlal edilmesi ve bu ihlalin meşru kabul edilmesi açık bir şekilde anayasa ihlalidir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

2020/2359 E.,  

2020/3302 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı erkeğin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece davacı-karşı davalı kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan CD hükme esas alınarak davalı-karşı davacı erkeğe sadakatsiz davrandığı vakıası kusur olarak yüklenilmişse de, CD’nin erkeğin “Özel hayatının gizliliği” ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı yolla elde edildiği anlaşılmaktadır. Hukuka aykırı delil hükme esas alınamaz. CD’nin hukuka aykırı delil niteliğinde olması sebebiyle davalı-karşı davacı erkeğe sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış vakıasının kusur olarak belirlenmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

3-Davalı-karşı davacı erkeğin yoksulluk nafakasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Yerel mahkemenin boşanma hükmü, taraflarca temyiz edilmeyip, 02.03.2018 tarihinde kesinleşmiştir. Davacı-karşı davalı kadının yargılamanın devamı sırasında 15.09.2018 tarihinde evlendiği anlaşılmakla, evlendiği tarihten sonra yoksulluk nafakasının talep edilmeyeceği ancak evlenme tarihine kadar yoksulluk nafakası alabileceği dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerinde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarına yönelik bölümünün ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.24.06.2020

 

WhatsApp chat
Telefon