Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Yargıtay Kararları

İNANÇLI İŞLEMDE İSPAT YÜKÜ

İnançlı işlemde ispat- Ekonomik sıkıntısını aşmak için maliki olduğu taşınmazı, güvendiği kişiye satış gösterip konut kredisi çekmek..Kredi borcunu da ödediği halde taşınmazın geri verilmemesi… Yazılı sözleşme bulunmasa dah...

Read More3

Geçit Hakkı İnfazı

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2009/23569
KARAR NO : 2010/5410
Y A R G I T A Y İ L A M I
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden dair...

Read More3

Kira Artışlarına TEFE ve TÜFE Etkisi

T.C.

YARGITAY

6.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2014 / 4257

KARAR TARİ...

Read More3

Ödünç “borç olarak” olarak verilen paranın geri istenilebilmesi için 6 hafta içinde geri verilmesi gerekir.

Ödünç “borç olarak” olarak verilen paranın geri istenilebilmesi için; sözleşme yoksa veya vade belirlenmemişse ödünce konu paranın ilk istemden başlayarak 6 hafta içinde geri verilmesi gerekir.
Davacı iade talebinde bulunup altı hafta bekledikten sonra takibe geçebileceğind...

Read More3

İşçinin, İşe Girmeden Önceki Sosyal Paylaşım Sitelerindeki Paylaşımları Sonucu İş Akdinin Feshi Hatalıdır

Davacının, davalıya ait iş yerinde "işe girişinden önceki" sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarının fesih nedeni olarak kabulü ile sonuca gidilmesi hatalıdır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2018/2116 E. , 2018/21381 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 24...

Read More3

Tedbir Nafakasına İlişkin Ara Kararın İlam Niteliğinde Olmadığı

Tedbir nafakasına ilişkin ara karar ilam olmadığı gibi, İİK'nun 38. maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden de değildir. Dolayısıyla ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi olmadığından ilamlı takip konusu yapılamaz. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/5079 E. , 2019/81...

Read More3

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI (HAGB)

"hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı" aleyhine yalnızca sanık tarafından itiraz kanun yoluna başvurulduğunda , bu sebeple aleyhe değiştirme (bozma) yasağı gereği ilk verilen ceza miktarından daha fazla cezaya karar verilemeyeceği ... Yargı...

Read More3

Manevi Tazminata İlişkin İlam Kesinleşmeden İcraya Konulabilir.

Manevi tazminata ilişkin ilam kesinleşmeden icraya konulabilir. Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2018/5309 Esas 2019/279 Karar (Karar Tarihi : 16/01/2019) Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu i...

Read More3

Konkordato İlan Eden Firmalara Karşı İhtiyati Haciz Kararı Alınabilir

Konkordato İlan Eden Firmalara Karşı İhtiyati Haciz Kararı Alınabilir T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/150 KARAR NO    : 2019/129 KARAR TARİHİ: 31/01/2019 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MA...

Read More3

Cebri İcra Yoluyla Yapılan Satışlarda Konut, Aile Konutu Niteliğini Yitirir.

Cebri icra yoluyla yapılan satışlarda konut, aile konutu niteliğini yitirir. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/2810 K. 2017/1721 T. 13.12.2017 Taraflar arasındaki “tapu iptali ile tescil ve aile konutu şerhi konulması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda (K...

Read More3
WhatsApp chat