İçeriğe geç

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – TAZMİNATIN DAVACIYA VERİLMESİNE KARAR VERİLDİĞİ – DAVA ŞARTLARI DELİLLERİN TOPLANMASI VE HUKUKUN UYGULANMASI BAKIMINDAN HÜKMÜN BOZULMASINI GEREKTİRİR BİR NEDEN BULUNMAMASINA GÖRE YERİNDE OLMADIĞI – KARARIN ONANMASI

T.C YARGITAY 4. Hukuk Dairesi Esas: 2021 / 20780 Karar: 2021 / 6507 Karar Tarihi: 11.10.2021
ÖZET: Davalı…Seyahat Acentesi – …’dan kaza tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir. Karar davalılardan…Seyahat Acentesi – … vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle HMK ilgili maddesindeki kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme yapılıp karar verilmiş olmasına, dava şartları, delillerin toplanması ve hukukun uygulanması bakımından da hükmün bozulmasını gerektirir bir neden bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün HMK’nun ilgili maddesi gereğince onanmasına karar verilmiştir.

(6100 S. K. m. 353, 355, 370)

 

Dava: Davacı … ve …vekili Av. … tarafından, davalı … AŞ ve…Seyahat Acentesi – … aleyhine 04/10/2012 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası sonucu yaralanmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 14/10/2020 günlü kararın davalılardan … Seyahat Acentesi – … vekilinin başvurusu üzerine yapılan istinaf incelemesinde; davalılardan…Seyahat Acentesi – … vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, yeniden esas hakkında hüküm kurularak davanın kısmen kabulüne dair verilen 08/04/2021 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılardan … Seyahat Acentesi – … vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

 

KARAR

 

Karar: Davacılar vekili, … vatandaşı olan müvekkillerinin …’da tatil yaptıkları sırada 04/10/2007 tarihinde davalı tarafından düzenlenen jeep safari turuna katıldıklarını, bu tur esnasında davalıya ait olan …plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın uçuruma yuvarlanmasına sebep olduğunu, meydana gelen kazada müvekkillerinin yaralandığını, müvekkillerinden …’in ağır yaralanması sonrasında kalıcı sakatlığı olsa da işvereni tarafından tüm maaşı ödendiğinden maddi zararı olmadığı ancak aynı kazada kendisinin, eşinin ve çocuğunun yaralanması nedeniyle manevi zararı bulunduğunu, müvekkillerinden…’in ülkesinde marangoz olduğunu, kazadan sonra gördüğü tedaviler sonucu iş göremezliğinin devam etmesi nedeniyle işvereni tarafından işten çıkarıldığını, anılan müvekkilinin maluliyeti nedeniyle oluşan maddi ve manevi zararının tazmininin gerektiğini, ayrıca müvekkilinin …’da inşaat çalışanlarının bağlı çalıştıkları ve maddi olarak bağlı oldukları sandıktan da alması gereken ücretler bakımından zarara uğradığını belirterek fazlaya ilişkin talep hakkı saklı kalmak üzere davacılardan … için 15.000 TL manevi tazminatın, davacılardan … için 35.000 TL manevi tazminat ile 231.190,25 TL maddi tazminatın davalılardan tahsilini, davalı … şirketinin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ve poliçe limitleriyle sorumlu tutulmasını, davalı işletenin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziden sorumlu tutulmasını talep etmiştir.

 

Davalı … vekili cevap dilekçesi ile; öncelikle zaman aşımı itirazında bulunmuş, esasa ilişkin olarak da; …plakalı aracın müvekkili şirkete … poliçesi ile sigortalı olduğunu, poliçe muhteviyatına göre şahıs başı sakatlık ve ölüm azami teminatın 60.000 TL ile sınırlı olduğunu, müvekkili şirketin sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, davayı açmadan önce müvekkil şirkete müracaat edilmediğinden hasar tarihinden itibaren, davalıların tamamından ticari faizi talep etmesinin hakkaniyete ve hukuka aykırı olduğu beyanla davanın öncelikle zamanaşımı nedeniyle reddine, manevi tazminat talebi trafik poliçesi teminatı dışında kaldığından müvekkili şirket açısından davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

 

Davalı… vekili cevap dilekçesi ile; öncelikle zamanaşımı ve yetki itirazında bulunmuş, haksız fiilin meydana geldiği yer … olduğundan yetkili mahkemenin … Mahkemesi olduğunu beyan etmiş, esasa ilişkin olarak da; istenilen manevi tazminatın çok fahiş olduğunu, davacıların emniyet kemerini takmadıkları bu nedenle zararın meydana gelmesinde kendilerinin kusurlu olduklarını, davacının çalışmaması sebebiyle kendi devletinden maaş almaya devam ettiğini, sigortalı kişinin iş görememezlik oranına göre mağduriyetinin giderildiğini beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

 

İlk derece mahkemesince, davanın kısmen kabulü ile 283.851,96 TL maddi tazminatın (80.000,00 TL’sinden davalı … A.Ş sorumlu olmak ve bu miktar yönünden diğer davalı…Seyahat Acentası – … müştereken ve müteselsilen sorumlu olmak kaydıyla) davalı … yönünden dava tarihi olan 10/10/2012 den, davalı…Seyahat Acentesi – … yönünden ise kaza tarihi olan 04/10/2007 den itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, davacı … … … … yönünden feragat nedeniyle konusuz kalan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacı … yönünden 15.000,00 TL manevi tazminatın davalı…Seyahat Acentesi – …’dan kaza tarihi olan 04/10/2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hükme karşı davalılardan…Seyahat Acentesi – … vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

 

Bölge Adliye Mahkemesince, maddi tazminata yönelik talepten daha azına karar verilmemiş olmasına rağmen maddi tazminatın kısmen kabulüne karar verildiğinin belirtilmesi, birden çok davacı olmasına rağmen maddi tazminatın bunlardan hangisine ödeneceğinin açıkça belirtilmemiş olması, manevi tazminata yalnızca gerçek kişi aleyhine hükmedilmesine rağmen buna ilişkin vekalet ücretinin her iki davalıdan tahsiline karar verilmesi yönünden davalılardan…Seyahat Acentesi – … vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, HMK’nın 353/1-b,2 maddesi gereğince davacı …’in maddi tazminat talebinin kabulü ile 283.851,96 TL maddi tazminatın (80.000 TL’den davalı … ../…

 

Sigorta AŞ sorumlu olmak ve bu miktar yönünden diğer davalı…Seyahat Acentası – … müştereken ve müteselsilen sorumlu olmak kaydıyla) davalı … yönünden dava tarihi olan 10/10/2012’den, davalı…Seyahat Acentesi – … yönünden ise kaza tarihi olan 04/10/2007’den itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilerek adı geçen davacıya ödenmesine, davacı … … … …’in davasından feragat etmesi nedeniyle, konusuz kalan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacı …’in manevi tazminat davasının kısmen kabulü ile 15.000 TL manevi tazminatın davalı…Seyahat Acentesi – …’dan kaza tarihi olan 04/10/2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

 

Karar davalılardan…Seyahat Acentesi – … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle HMK 355. maddesindeki kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme yapılıp karar verilmiş olmasına, dava şartları, delillerin toplanması ve hukukun uygulanması bakımından da hükmün bozulmasını gerektirir bir neden bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün HMK’nun 370/1. maddesi gereğince ONANMASINA, HMK 302/5 ve 373. maddeleri uyarınca dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 15.310,00 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılar … Seyahat Acentası- … alınmasına 11/10/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat
Telefon