İçeriğe geç

Boşanma Davasında Karşı Dava Nasıl Açılır ?

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 03.03.2017 T. 2015/2 E. 2017/1 K. sayılı içtihadına göre; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller gibi ibarelerin bulunması halinde tarafların yemin deliline başvurmuş sayılamayacakları ve bu kapsamda hâkimin ispat yükü kendisine düşen tarafa yemin teklifinde bulunma hakkını hatırlatamayacağına karar verilmiş olup dilekçe örneğini hazırlarken bu hususu dikkate almanızı önemle hatırlatmak isteriz.

Karşı dava açılabilmesi için, asıl davanın açılmış ve halen görülmekte olması ve karşı davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında bağlantının mevcut olması, şarttır (6100 S. K. m. 132).

Belirtilen bu şartlar gerçekleşmeden karşı dava açılacak olursa, mahkeme, talep üzerine yahut resen, karşı davanın asıl davadan ayrılmasına; gerekiyorsa dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir (6100 S. K. m. 132).

Karşı davaya karşı, dava açılamaz (6100 S. K. m. 132).

Karşı dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılır (6100 S. K. m. 133).

Süresinden sonra karşı dava açılması halinde, mahkeme davaların ayrılmasına karar verir (6100 S. K. m. 133).

Asıl davanın herhangi bir sebeple sona ermesi, karşı davanın görülüp karara bağlanmasına engel oluşturmaz (6100 S. K. m. 134).

EMSAL KARARLAR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu. 2008/2-128 E. 2008/128 K.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi. 2006/6901 E. 2006/14039 K.

WhatsApp chat
Telefon