İçeriğe geç

İSKİ’ye ait logardan yağmur ve atık suların geri tepmesi nedeniyle konutun hasarlanması durumunda; İSKİ’nin, binayı inşa eden ya da bina maliki sorumluluğu..

İSKİ’ye ait logardan yağmur ve atık suların geri tepmesi nedeniyle konutun hasarlanması durumunda; İSKİ’nin , binayı inşa eden ya da bina maliki sorumluluğu..

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2018/5443 E. , 2020/4339 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın görev yönünden reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davacıya konut sigorta poliçesi ile sigortalanan ve sigortalının maliki olduğu konutun İski’ye ait logardan geri tepen sular nedeni ile hasarlandığını, hasar bedelinin sigortalısına ödendiğini belirterek 2.483,28 TL alacağın ödeme tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre,davanın kabulüne, 2.483,28 TL.alacağın 07/08/2014 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, konut sigorta poliçesine dayalı rücuen tazminat istemine ilişkindir.
2560 sayılı … Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun 17. maddesinde kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağlanmasının zorunlu olduğu, bu bağlantıların, bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle İSKİ tarafından yapılacağı veya projesine uygun olarak yaptırılacağı hüküm altına alınmıştır. Kanunun 18. maddesinde ise yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, daha önce İSKİ’den su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorunda oldukları, İSKİ’nin o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre su ve kanalizasyon durum belgesi vereceği, yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilen yasal düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere davalı idarenin kanalizasyon hattının yapım, bakım, onarım görevlerinin yanı sıra denetim yükümlülüğü de bulunmaktadır.
Yönetmeliğe göre mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisi parsel çıkış bacasına atıksuyun geri gelmesini önleyecek tedbirleri almalıdır. Ayrıca; yağmur suları ve kirli olmayan bütün diğer yüzeysel drenaj suları atıksu kanallarına ve hiçbir atıksu kanalı da yağmursuyu kanalına bağlanmamalıdır. Ancak bu önlemlerin alınmamış olması davalının denetim yükümlülüğü nedeniyle olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kaldı ki, BK. hükümlerine göre davalının kanalizasyon sisteminden doğan zararlardan yapı sahibi olarak da sorumluluğu vardır. Nitekim davalı kanalizasyon sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamakla yükümlüdür.
Davalıya ait kanalizasyon borusunun tıkanarak geri tepmesi sonucu davacıya sigortalı konutun hasara uğradığı hususu çekişmesizdir. Mahkemece kusur oranı ve hasarın tespiti yönünde bilirkişi incelemesi yaptırılmış, alınan rapora itibar edilmeyerek yazılı şekilde hüküm kurulmuştur. Bilirkişi raporunda,şiddetli yağan yağmurda şebekeye katılan atıksu ve yağmur sularının binanın parsel bacasına geri geldiği ve dava konusu daireye ulaştığı İSKİ atıksu Deşarj yönetmeliği 14/12 hükmü gereğince parsel bacasına atıksuyun geri gelmesini önleyecek tedbir alınmadığı için binayı inşa eden ya da bina maliki sorumlu olduğunu, davalının sorumlu olmadığı olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.Mahkemece tüm kusurun davalıda olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, davacının sigortalısının en azından müterafik kusurunun bulunup bulunmadığı, geri tepmeyi engelleyici tedbirler alıp almayacağı hususları üzerinde hiç durulmamıştır.
Sigortalıya ait konutun bulunduğu binanın, projesinin onayından yapı kullanma izin belgesinin verilmesine kadarki aşamalarında, davalı idarenin denetim görevini gerektiği gibi yerine getirmemiş olması kusurunun yoğunluğunun tespitinde önem arzetmekte ise de, salt idarenin denetim görevini ihmal etmiş olması, binanın sahibi, yüklenicisi veya yöneticisinin geri tepmeyi önleyecek tedbirleri alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu itibarla, mahkemece hasarın meydana geldiği yerin kanal bağlantısına ait evraklar, Deşarj Yönetmeliği hükümleri ve geri tepmenin oluş şekli değerlendirilmek suretiyle zararın meydana gelmesinde davacının sigortalısı veya bina yönetimi ile davalının müterafik kusurunun olup olmadığı yönlerinde bilirkişi kurulundan ek rapor alınması veya yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.
2-Bozma neden ve şekline göre katılma yoluyla davacı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle katılma yoluyla davacı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya ve davalıya geri verilmesine, 02/07/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

WhatsApp chat
Telefon