İçeriğe geç

EVLİLİK DIŞI ÇOCUK İÇİN NAFAKA VE TAZMİNAT İSTEMİ

EVLİLİK DIŞI ÇOCUK İÇİN NAFAKA VE TAZMİNAT İSTEMİ

AÇIKLAMALAR;

 

Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: (6100 S. K. m. 119)

 

a) Mahkemenin adı.

 

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

 

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

 

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

 

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

 

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

 

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

 

g) Dayanılan hukuki sebepler.

 

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

 

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

 

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması halinde, hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır.

 

Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir (6100 S. K. m. 1).

 

Mahkemelerin yetkisi, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 6100 sayılı kanundaki hükümlere tabidir (6100 S. K. m. 5).

 

Aile mahkemeleri, aşağıdaki dava ve işleri görürler:

 

1. 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler (4787 S. K. m. 4) (2.HD 2011/12203 E. 2011/23747 K.).

 

Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir (6100 S. K. m. 6).

 

Evlilik dışı çocuklar için; annenin, babadan nafaka isteyebilmesi için, baba ile çocuklar arasında soybağının kurulmuş olması gerekir. (3 HD 2004/12679 E. 2004/12334 K.)

 

Baba ile aradaki soybağı babanın anayla evlenmesi, tanıma veya hakim kararı ile gerçekleşir. (3 HD 2004/12679 E. 2004/12334 K.)

 

Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz (4721 S. K. m. 19).

 

AÇIKLAMALAR;

 

Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilir. Genetik baba tarafından babalık davası açılamaz. (4721 S. K. m. 301)

 

Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. (4721 S. K. m. 301)

 

Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir. (4721 S. K. m. 301)

 

Davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır. Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur. (4721 S. K. m. 302)

 

Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder. (4721 S. K. m. 302)

 

Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. (4721 S. K. m. 303)

 

Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar. (4721 S. K. m. 303)

 

Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. (4721 S. K. m. 303)

 

Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir. (4721 S. K. m. 303)

 

Anne, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:

 

1 – Doğum giderleri,

2 – Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,

3 – Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler. (4721 S. K. m. 304)

 

Çocuk ölü doğmuş olsa bile hakim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir. Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir. (4721 S. K. m. 304)

 

Ana, Borçlar Kanunu hükümlerine göre ayrıca manevi tazminat isteminde bulunabilir. (6098 S. K. m. 56)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat
Telefon