İçeriğe geç

HACZİN KALDIRILMASI, İSTİHKAK DAVASI, DAVA AÇMA SÜRESİ

HACZİN KALDIRILMASI, İSTİHKAK DAVASI, DAVA AÇMA SÜRESİ

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2015/15249 E. , 2015/16570 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Şarkikaraağaç İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 27/03/2015
NUMARASI : 2015/1-2015/8

ÖZET:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR:

Davacı 3. kişiler vekili, Şarkikaraağaç İcra Müdürlüğü’nün 2013/6 sayılı Takip dosyasında 30.09.2014 tarihinde haczedilen hayvanların müvekkillerine ait olduğunu, borçluya ait hayvan olmadığını, haczedilen hayvanların borçlu ile ilgisi bulunmadığını ileri sürerek, haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı alacaklı ve borçlu, usulüne uygun dava dilekçesi tebliğine karşın duruşmalara katılmamış, cevap da vermemişlerdir.

Mahkemece, yasal süre içinde istihkak davası açılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm, davacı 3. kişiler vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı “istihkak” davası niteliğindedir.
İİK’nun 96 vd. maddesine göre istihkak iddiası borçlu tarafından 3.kişi lehine veya 3. kişi tarafından bizzat kendi lehine yada İİK’nun 85/2 maddesi uyarınca borçlu ile malı birlikte elinde bulunduran 3. kişiler, diğer bir 3. kişi lehine istihkak iddiasında bulunabilirler. Bu kişiler tarafından yasal sürede yapılan istihkak iddiası ile dava açma süresi kesilir. İİK’nun 97/1 maddesinde öngörülen prosedürünün işletilmesi halinde icra mahkemesinin takibin devamına veya ertelenmesine ilişkin kararının 3. kişiye tefhim ya da tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde istihkak davasının açılması gerekir. Bu karar tefhim veya tebliğ edilmediği takdirde hacizli mal satılıp bedeli alacaklıya ödeninceye kadar davacı 3. kişi tarafından istihkak davası açılabilir.

Temyize konu dava, 17.02.2015 tarihinde açılmış ve Mahkemece Şarkikaraağaç İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2014/212 Esas, 2012/23 Karar sayılı dosyası üzerinden 13.10.2014 tarihinde verilen kararın tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde dava açılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiştir. Davanın reddine dayanak gösterilen Şarkikaraağaç İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2014/2 12 Esas, 2012/23 Karar sayılı kararının incelenmesinde; talebin istihkak iddiası sebebiyle takibin taliki veya devamına yönelik olduğu, 3. kişinin istihkak iddiasının değerlendirilmesinin duruşma açılarak yapıldığı ve İİK 97/4 maddesi gereğince teminat karşılığında takibin ertelenmesine, kararın İcra Müdürlüğü’nce alacaklı, borçlu ve istihkak iddia edene tebliğine karar verilmiştir.

Ne var ki; bu kararda istihkak davası açma yükümlülüğünün hangi tarafa yüklendiği belirtilmediği gibi 7 günlük süre içinde istihkak davası açılmaması durumunda nasıl bir hukuki sonuç doğacağına dair ihtara da yer verilmemiştir.
Hal böyle olunca, istihkak iddiasının değerlendirilmesine dair kararın, taraflar bakımından açık, anlaşılır olmadığı, başka bir ifadeyle kararın müphem olduğu, dava açılmaması halinde doğacak hukuki sonuçlar bakımından da davanın taraflarına gerekli ihtaratların yapılmadığı gözetilerek temyize konu davanın süresinde açıldığının kabulü gerekir. Bu doğrultuda; davanın süresi içinde açıldığı belirlendikten sonra, tarafların iddia ve savunmaları değerlendirilerek, gösterdikleri deliller toplanarak davanın esası hakkında hüküm vermek gerekirken yazılı şekilde davanın süre yönünden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA; taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 27,70 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 17.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat
Telefon