İçeriğe geç

İCRA TAKİBİNDE HARÇLAR

YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/1773
K. 2016/10623
T. 16.6.2016

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının onanmasına dair … sayılı Daire ilâmının müddeti içinde tashihen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu vekili, takip konusu ilamın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasına dair olduğunu, ilamdan kaynaklı faiz alacağının takibi halinde icra vekalet ücreti ve tahsil harcının maktu hesaplanması gerektiğini belirterek icra emrinin bu yönlerden iptalini istemiştir.

Mahkemece; şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu tarafından temyiz edilmiştir.
Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının niteliği gereği kendisini vekil ile temsil ettiren taraflar lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmekte olup 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine 6459 Sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen hüküm uyarınca “Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması hâlinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren kanuni faiz” işletilmesi gerekmektedir.Belirtilen bu faiz alacağı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının fer’i niteliğindedir.

Asıl alacağa bağlı bu kalemin takibe konu edilmesi halinde icra vekalet ücreti hesaplamasının AAÜT uyarınca maktu olarak tayini gerektiği gibi, tahsil harcının da maktu alınması gerekir.O halde Mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi yerine, reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, kararın bu sebeple bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla, borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemiz’in … sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarda açıklanan sebeple İİK’nun 366 ve 6100 Sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 57,60 TL peşin harcın istenmesi halinde karar düzeltme isteyene iadesine,16.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat
Telefon