İçeriğe geç

MÜTESELSİL KEFİL ÖDEDİĞİ BORCUN DİĞER MÜTESELSİL KEFİLE İSABET EDEN MİKTARI İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATIRSA İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMELİDİR.

Müteselsil kefil ödediği borcun diğer müteselsil kefile isabet eden miktarı için icra takibi başlatırsa icra inkar tazminatına hükmedilmelidir.

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2016/1731 E. , 2016/10881 K.
“İçtihat Metni”

ESAS NO :…
KARAR NO : …
T.C.
YARGITAY
…Hukuk Dairesi
ESAS NO : …
KARAR NO : …

Y A R G I T A Y İ L A M I
MAHKEMESİ :…
TARİHİ : 21/10/2015
NUMARASI : 2014/257-2015/286
DAVACI :…
DAVALI :…

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –
Davacı vekili, müvekkilinin davalı ile birlikte dava dışı …’in…ı’ndan kullandığı krediye müteselsilen kefil olduğunu, kredi borcunun ödenmemesi nedeniyle başlatılan takip nedeniyle müvekkilinin 18.026,50 TL ödeme yaptığını, ödemiş olduğu meblağın tamamının asıl borçludan, hissesine düşen yarısının diğer kefil davalıdan tahsili için giriştiği takibin davalının itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, kefalet için aile fertlerinden gerekli muvafakat alınmadığından kefilliğinin geçersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı ile davalının dava dışı ….ile … arasında imzalanan genel kredi sözleşmesine kefil olduğu, kullanılan kredinin ödenmemesi nedeniyle başlatılan icra takibi borcunun davacı tarafça ödendiği, kefilin eda ettiği şey nispetinde alacaklının haklarına halef olduğu, bu nedenle borcu ödeyen kefilin asıl borçluya ödediği miktarın tamamı için, diğer müteselsil kefile payına düşen miktar kadar rücu hakkına sahip olduğu, davacının müteselsil kefil sıfatı ile ödediği 18.026,50 TL’nin yarısını diğer müteselsil kefil davalıdan talep edebileceği gerekçesiyle itirazın kısmen iptali ile takibin 9.013,25 TL asıl alacak üzerinden devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat
Telefon